Nanotechnology
for surface protection
604 723 723
Mo - Th: 9:00 - 17:00
Fr: 9 - 15 hod.
tak to zobraz tady
+420 604 723 723 (Mo - Th: 9:00 - 17:00) info@pikatec.cz
  1. Homepage
  2. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů PIKATEC Technology s.r.o.

Kupující (také „subjekt údajů“) tímto vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů, a to za podmínek uvedených níže, a to společností PIKATEC Technology s.r.o., IČ 04395212, DIČ CZ04395212, se sídlem Praha 4, Záběhlice, Boční I 892/27, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C246721 jako prodávající (dále jen „PIKATEC Technology“ nebo „správce“)

Uvedený souhlas je svobodný, přičemž tento souhlas je udělen mimo poskytování obchodu a služeb společností PIKATEC Technology. Dodávka jakéhokoliv zboží nebo služeb společností PIKATEC Technology není podmíněna souhlasem se zpracováním osobních údajů.

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Od nabytí účinnosti NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 tj. od 25. 5. 2018 je ochrana osobních údajů kupujícího upravena uvedeným nařízením a dalšími právními předpisy.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů správcem:

jméno a příjmení,

datum narození,

adresa bydliště,

identifikační číslo,

daňové identifikační číslo,

adresa elektronické pošty,

telefonní číslo

(dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů správcem zasílání informací a obchodních sdělení a nabízení obchodu nebo služeb.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Osobní údaje nebudou správcem bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám, pokud dále není uvedeno jinak. Správce je oprávněn jméno, příjmení a adresu subjektu údajů, telefon, adresu elektronické pošty předat za účelem nabízení obchodu a služeb jinému správci, a to společnosti PIKATEC CZ, s.r.o., IČ: 29133416, se sídlem Praha 4 - Záběhlice, Boční I 892/27, PSČ 14100. Společnost PIKATEC CZ, s.r.o.  bude osobní údaje zpracovávat po dobu a za účelem vymezeném v tomto souhlasu. Subjekt údajů - kupující byl o tomto postupu prodívajícím předem informován a výslovně s uvedeným souhlasí.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 10 let. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Správce poskytuje kupujícímu následující poučení:

  • Souhlas se zpracováním osobních údajů lze vzít kdykoliv zpět (odvolat), a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje správce, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním,
  • Kupující má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajících se subjektu údajů, jejich opravu, nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů,
  • Kupující má právo požadovat po správci informaci, jaké osobní údaje Kupujícího správce zpracovává, vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • Kupující má právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů)
  • Kupující nemá povinnost osobní údaje poskytnout, s neposkytnutím osobních údajů nejsou spojeny pro Kupujícího žádné důsledky,

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení na elektronickou adresu kupujícího.

Zpracováváme jen ty údaje, které nám sami poskytnete a to pro účely uvedené na stránce Zásady ochrany osobních údajů, kde si můžete přečíst i další podrobnosti.

Visit an application center in your vicinity:
Visit an application center:
All centers
Log-in form
Log-in name:
Log-in password:
Forgotten passwordNew registration
My account
Sign outOrdersSetting up the account
českyenglishSlovensky